ผลงานวิชาการที่นำเสนอในหน้านี้ ได้รับการประสานงานจากเจ้าของผลงาน
ให้นำมาเผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการพัฒนาการจัดการศึกษา
อ่านผลงาน คลิกที่ชื่อผลงาน ได้เลยครับ
 
ผลงานวิชาการเรื่อง
เจ้าของผลงาน
ปีที่ที่จัดทำ
งานวิจัย : การบริหารความเสี่ยงของศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ สังกัดสำนักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระบุรี
สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี
2563
งานวิจัย : การศึกษาแนวทางการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัลตามแนวทาง
วิถีชีวิตใหม่ของครู กศน.สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2563
งานวิจัย : แนวทางการพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
กศน.ตำบล ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ตามวงจรการบริหารของสถานศึกษา
สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยนาท
2563
งานวิจัย : ปัจจัยและคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อำเภอลำสนธิ สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี
นางสาววารุณี เผือกจันทึก
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอลำสนธิ
จังหวัดลพบุรี
2563
บทคัดย่อ : รายงานการศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของรูปแบบ
การบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
นายรัสฐวิศ เสถียรรัมย์
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอห้วยแถลง
จังหวัดนครราชสีมา
2563
บทคัดย่อ : การศึกษาแนวทางการมีส่วนร่วมจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดด้วยโครงการสถานศึกษา
สีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
นายรัสฐวิศ เสถียรรัมย์
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเทพารักษ์
จังหวัดนครราชสีมา
2564
บทคัดย่อ : รายงานการศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของรูปแบบ
การบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
นายรัสฐวิศ เสถียรรัมย์
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอห้วยแถลง
จังหวัดนครราชสีมา
2564
งานวิจัย : กลยุทธ์การดำเนินงานบ้านหนังสือเพื่อส่งเสริมนิสัย
รักการอ่านสำหรับประชาชน ของศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเชียงม่วน สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา
นางจารุณี แก้วประภา
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา
2561
งานวิจัย : การพัฒนารูปแบบแหล่งเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในชุมชน
ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อำเภอเมืองพะเยา สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา
นางจารุณี แก้วประภา
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา
2563
การประเมินโครงการ : รายงานประเมินโครงการอบรมบุคลากร
ครู กศน.ตำบล เรื่อง มาตรฐาน กศน.ตำบล
สำนักงาน กศน.จังหวัดอ่างทอง
นายวุฒิพงศ์ จีรวุฒิ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
จังหวัดอ่างทอง
2565
สรุปงานวิจัย เรื่อง สภาพปัญหา และความต้องการ “การใช้สื่อดิจิทัล
และกระบวนการจัดการเรียนรู้ กศน.”ของสถานศึกษาในสภาวะความเสี่ยง
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพรานกระต่าย
นายกำจร หัดไทย
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพรานกระต่าย
จังหวัดกำแพงเพชร
2565
คู่มือการพัฒนารูปแบบแหล่งเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในชุมชน
ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
นางจารุณี แกเวประภา
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองพะเยา
จังหวัดอ่างทอง
2564
 
 
เข้าสู่เว็บไซต์หน้าหลัก Lertchaimaster.com
หรือที่ QR Code
 
จำนวนผู้เข้าชม