ผลงานวิชาการที่นำเสนอในหน้านี้ได้รับการประสานงานจากเจ้าของผลงาน
ให้นำมาเผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการพัฒนาการจัดการศึกษา
อ่านผลงาน คลิกที่ชื่อผลงาน ได้เลยครับ
 
ผลงานวิชาการเรื่อง
เจ้าของผลงาน
ปีที่เผยแพร่
งานวิจัย : การบริหารความเสี่ยงของศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ สังกัดสำนักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระบุรี
สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี
2563
บทคัดย่อ : การศึกษาแนวทางการมีส่วนร่วมจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดด้วยโครงการสถานศึกษา
สีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
ผอ.รัสฐวิศ เสถียรรัมย์
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเทพารักษ์
จังหวัดนครราชสีมา
2564
บทคัดย่อ : รายงานการศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของรูปแบบ
การบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
ผอ.รัสฐวิศ เสถียรรัมย์
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอห้วยแถลง
จังหวัดนครราชสีมา
2564
 
 
เข้าสู่เว็บไซต์หน้าหลัก Lertchaimaster.com
หรือที่ QR Code
 
จำนวนผู้เข้าชม