ยุทธศาสตร์ แผน นโยบายและจุดเน้นในการจัดการศึกษา ในรูปแบบ PDF นี้ ได้รวบรวมมาจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน สกร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ขอขอบคุณเจ้าของและผู้จัดทำเอกสารทุกเล่มมา ณ โอกาสนี้ครับ

ดาวน์โหลดคลิกที่ภาพปกหนังสือครับ

       
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
พ.ศ.2561-2580
ยุทธศาสตร์ชาติ (ฉบับย่อ)
พ.ศ.2561-2580
Mind Map ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
พ.ศ.2561-2580

       
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
พ.ศ.2560-2664
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
พ.ศ.2560-2664
(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13
พ.ศ.2566-2570
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13
พ.ศ.2566-2570
       
       
แผนการศึกษาชาติ
(ฉบับสมบูรณ์)
พ.ศ.2560-2579
แผนพัฒนาการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ.2560-2564
แผนยุทธศาสตร์
ของกระทรวงศึกษาธิการ
ปีงบประมาณ 2563 - 2565
แผนการขับเคลื่อน
กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
สู่การปฏิบัต
       
แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี ของ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2566-2570
     
       
       
มาตรฐานการศึกษาของชาติ
พ.ศ.2561
แนวทางการนำมาตรฐานการศึกษา
ของชาติสู่การปฏิบัติ
นวทางการนำมาตรฐานการศึกษา
ของชาติสู่การปฏิบัติ
บทเรียนจากต่างประเทศ
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา
ของรัชกาลที่ 10
       
       
คำแถลงนโยบาย
ของคณะรัฐมนตรี
นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี
ที่แถลงต่อรัฐสภา
นโยบายการศึกษา
เรียนดี มีความสุข
ของ พ.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ
รมต.ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
       
       
นโยบายและจุดเน้น
ของกระทรวงศึกษาธิการ
ปีงบประมาณ 2562
นโยบายและจุดเน้น
ของกระทรวงศึกษาธิการ
ปีงบประมาณ 2563
นโยบายและจุดเน้น
ของกระทรวงศึกษาธิการ
ปีงบประมาณ 2564
นโยบายและจุดเน้น
ของกระทรวงศึกษาธิการ
ปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติม)
       
นโยบายและจุดเน้น
ของกระทรวงศึกษาธิการ
ปีงบประมาณ 2565
นโยบายและจุดเน้น
ของกระทรวงศึกษาธิการ
ปีงบประมาณ 2566
นโยบายและจุดเน้น
ของกระทรวงศึกษาธิการ
ปีงบประมาณ 2567
ประกาศ ศธ. นโยบายการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 2568
       
       
จุดเน้นการดำเนินงาน
กรมส่งเสริมการเรียนรู้
ปีงบประมาณ 2567
     
       
       
       
แผนพัฒนา กศน.
พ.ศ.2560-2579
ยุทธศาสตร์ชาติ
พ.ศ.2561-2580
ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน กศน.
   
       
       
นโยบายและจุดเน้น
การดำเนิงาน สำนักงาน กศน.
ปี 2560
นโยบายและจุดเน้น
การดำเนิงาน สำนักงาน กศน.
ปี 2561
นโยบายและจุดเน้น
การดำเนิงาน สำนักงาน กศน.
ปี 2562
นโยบายและจุดเน้น
การดำเนิงาน สำนักงาน กศน.
ปี 2563
       
นโยบายและจุดเน้น
การดำเนิงาน สำนักงาน กศน.
ปี 2564
นโยบายและจุดเน้น
การดำเนิงาน สำนักงาน กศน.
ปี 2565
นโยบายและจุดเน้น
การดำเนิงาน สำนักงาน กศน.
ปี 2566
 
       
       
แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2560
ของสำนักงาน กศน.
แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2561
ของสำนักงาน กศน.
แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2562
ของสำนักงาน กศน.
แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2563
ของสำนักงาน กศน.
       
แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2564
ของสำนักงาน กศน.
แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2565
ของสำนักงาน กศน.
แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2566
ของสำนักงาน กศน.
       
       
แนวทางการขับเคลื่อน
นโยบายส่งเสริมการอ่าน
พ.ศ.2561-2564
แนวทางการขับเคลื่อน
การดำเนินงาน สำนักงาน กศน.
(NFE-WOW)
12 ภารกิจเร่งด่วน
ที่ต้องจับต้องได้ภายใน 6 เดือน
ของท่านวรัท พฤกษาทวีกุล
เลขาธิการ กศน.
แนวทางการประเมิน
การดำเนินงานองค์กรนักศึกษา
       
แนวทางการดำเนินงานโครงการ
ภาษาต่างประเทศเพื่อ
การสื่อสารด้านอาชีพ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แนวทางการปฏิบัติ
การสร้างเครือข่าย
ดิจิทัลชุมชนระดับตำบล
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แนวทางการดำเนินงานโครงการ
ภาษาต่างประเทศเพื่อ
การสื่อสารด้านอาชีพ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แนวทางการดำเนินงานโครงการ
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
       
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง
แนวทางการดำเนินงาน
ของสำนักงาน กศน. ปี 2565
แนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อน
โครงการจิตอาสาของ
สำนักงาน กศน. ประจำปี 2565
แนวทางการดำเนินงาน
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
ปีงบประมาณ 2566

แนวทางการดำเนินงานและรูปแบบ
การจัดทักษะชีวิต 4 มิติ
       
คู่มือแนวทางบูรณาการความร่วมมือ
การจัดอบรมหลักสูตร
การดูแลผู้สูงอายุ
ประจำปีงบประมาณ 2566
แนวทางการคัดเลือกเว็บไซต์
ห้องสมุดประชาชน
ปีงบประมาณ 2566
   
       
       
       
 
เข้าสู่เว็บไซต์หน้าหลัก Lertchaimaster.com
 
 

หรือที่ QR Code