หนังสือ สื่อความรู้ ในรูปแบบ PDF นี้ ได้รวบรวมมาจากเว็บไซตของหน่วยงาน องค์กร มูลนิธิ และสถาบันต่างๆ ที่ให้ดาวน์โหลดฟรี
จึงนำมาเผยแพร่เพื่อให้บริการทางการศึกษากับผูู้ที่สนใจ นำความรู้ไปใช้์ โดยไม่แสวงผลประโยชน์และเป็นวิทยาทาน
ขอขอบคุณเจ้าของและผู้จัดทำเอกสารทุกเล่มมา ณ โอกาสนี้ครับ
ดาวน์โหลดคลิกที่ภาพปกหนังสือครับ

       
       
วิถีสร้างความรู้เพื่อศิษย์
ในศตวรรษที่ 21
การพัฒนาศักยภาพในวัยศึกษา
เด็กสมาธิสั้นคู่มือสำหรับครู
สอนเด็กให้เป็นคนดี
       
บันเทิงชีวิตครู สู่ชุมชนการเรียนรู้
สอนนอกกรอบ : ยุทธวิธีจับใจศิษย์
ครูประณีต คิดนอกกรอบ
ครูนอกกรอบ ห้องเรียนนอกแบบ
       
60 พรรษานวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน
สู่วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
การสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
การเสริมสร้างสมองที่ดีกว่า
108 วิธีเรียนเก่ง
       
หลักการคิดวิเคราะห์
และสังเคราะห์ข้อมูล
สะเต็มศึกษา
เทคนิคกระบวนการ Active Learning
จากการประเมินสู่พัฒนาการเรียนรู้
หลักการเขียนข้อเสนอโครงงาน
ฐานวิจัย
ถามคือสอน
ถามคือสอน2
ถอดรหัสการสอนสะเต็ม
กระบวนการเรียนรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
จากการทำโครงงาน
       
การพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC)
แนวคิดการพัฒนาหลักสูตร
การจัดการเรียนรู้
ในยุค Disruptive Innovation
การประเมินสภาพจริง
อิงสมรรถนะ
       
การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
การจัดการเรียนรู้จิตตปัญญาศึกษา
วิจัยชั้นเรียนเปลี่ยนครู
สอนเข้มเพื่อศิษย์ขาดแคลน
       
     
       
       
 
เข้าสู่เว็บไซต์หน้าหลัก Lertchaimaster.com
 
 

หรือที่ QR Code

 
 
 
       
       
จำนวนผู้เข้าชม