วิจัย รายงานการวิจัย รายงานต่าง กศน. ในรูปแบบ PDF นี้ ได้รวบรวมมาจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน กศน.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ขอขอบคุณเจ้าของและผู้จัดทำเอกสารทุกเล่มมา ณ โอกาสนี้ครับ

ดาวน์โหลดคลิกที่ภาพปกหนังสือครับ

       
รายงานผลการพัฒนาหลักสูตร
เพื่อพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
สายงานการสอน ปีงบประมาณ 2562
รายงานการประเมินผล
การใช้หลักสูตรการจัดทำ
หนังสือเรียน รายวิชาเลือกเสรี สำหรับครูการศึกษานอกโรงเรียน
บทเรียนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
สู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต
กรณีศึกษาจังหวัดพะเยา
รายงานการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐาน
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
ในเขตภาคเหนือ
ตามรอยสถานการณ์
การรู้หนังสือโลกจากสาร
ผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโก
รายงานการวิจัยเพื่อพัฒนา
การจัดกระบวนการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
รายงานการศึกษา
แนวทางการพัฒนางานประจำ
ด้วยกระบวนการวิจัยา
รายงานผลการจัดกิจกรรม
เสวนาวิชาการเกษตรธรรมชาติ
       
รายงานผลการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้
ของบ้านหนังสือชุมชนปี 2562
สรุปบทเรียนขับเคลื่อน
การอ่านออกเขียนได้
เพื่อส่งเสริมความรอบรู้
ด้านสุขภาพระดับประถมศึกษา
รายงานผลการวิจัย
การศึกษาแนวทางการส่งเสริม
การจัดการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรม
สู่ SMART FARMER กรณีศึกษา
รายงานผลการประเมิน
เทียบระดับการศึกษา
ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รายงานการดำเนินงาน
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
รายงานประเทศ
ในภูมิภาคเอเชีย
รายงานผลการวิจัย
การศึกษาแนวทางส่งเสริม
การรู้หนังสือของสถานศึกษา กศน.
ในเขตภาคเหนือ
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
การสังเคราะห์งานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน
       
รายงานระดับชาติ
เรื่องสภาพและการพัฒนาการเรียนรู้
และการศึกษาผู้ใหญ่
     
       
       
 
เข้าสู่เว็บไซต์หน้าหลัก Lertchaimaster.com
 
 

หรือที่ QR Code

 
 
 
       
จำนวนผู้เข้าชม