พระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ.2566
 
 
 
 
ระเบียบกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายในสำหรับสถานศึกษาสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ.2567
ระเบียบกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ว่าด้วยรถยนต์หุ้มเกาะป้องกันกระสุน พ.ศ.2567
 
 
ประกาศกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง กำหนดรหัสพยัญชนะและเลขประจำตัวส่วนราชการเจ้าของเรืองในหน่วยงานสังกัด
กรมส่งเสริมการเรียนรู้
>> บัญชีรายละเอียดการกำหนดชื่อย่อรหัสพยัญชนะและเลขประจำตัวส่วนราชการเจ้าของเรืองของหน่วยงานส่วนกลาง
หน่วยงานการศึกษา และสถานศึกษาขึ้นตรง สังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้
>> บัญชีรายละเอียดการกำหนดชื่อย่อรหัสพยัญชนะและเลขประจำตัวส่วนราชการเจ้าของเรืองของสถานศึกษา
สังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้
ประกาศกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง กำหนดสถานที่ตั้งสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัด/กรุงเทพมหานคร
ประกาศกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง กำหนดสถานที่ตั้งของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอ/เขต
ประกาศกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง จัดตั้งศูนย์หรือสถาบันการเรียนรู้เฉพาะด้านหรือเฉพาะกิจการกรมส่งเสริมการเรียนรู้
ประกาศกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ตำบลและศูนย์การเรียนรู้แขวง
ประกาศกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง จัดตั้งศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง
ประกาศกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยมอแกน
ประกาศกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง กำหนดให้ศูนย์หรือสถาบันการเรียนรู้เฉพาะด้านหรือเฉพาะกิจการ ใน สกร. เป็นสถานศึกษา
ประกาศกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการติดต่อกรมส่งเสริมการเรียนรู้
ประกาศกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง กำหนดสถานที่ตั้งสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัด
ประกาศกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง กำหนดสถานที่ตั้งศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอ
ประกาศกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบล
ประกาศกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัด
ประกาศกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอ
ประกาศกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง ข้อกำหนด ข้อห้าม และข้อปฏิบัติของพนักงานราชการและการดำเนินการทางวินัย
แก่พนักงานราชการในสังกัด พ.ศ. 2567
ประกาศกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง การแต่งกายและเครื่องแบบปกติพนักงานราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ.2567
ประกาศกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา
ประกาศกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง กำหนดสถานศึกษาให้ทำหน้าที่เทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกาศกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง แก้ไขคุณสมบัติของผู้สมัครหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธคักราข 2551 สำหรับกลุ่มเป้าหมายพระภิกษุ สามเณร
ประกาศกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง กำหนดชื่อย่อสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัด/กรุงเทพมหานคร
และศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอ/เขต
ประกาศกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางดำเนินการธนาคารหน่วยกิต ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รูปแบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2567
 
 
คำสั่งกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ที่ 1/2566 เรื่อง การแบ่งกลุ่มงานของกรมส่งเสริมการเรียนรู้
คำสั่งกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ที่ 2/2566 เรื่อง มอบหมายข้าราชการพลเรือนสามัญ พนักงานราชการและลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่
คำสั่งกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ที่ 3/2566 เรื่อง มอบอำนาจให้ ผอ.สกร.จังหวัด/ผอ.สกร.กรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทน
คำสั่งกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ที่ 5/2566 เรื่อง มอบอำนาจให้ ผอ.สกร.อำเภอ/ผอ.สกร.เขต ปฏิบัติราชการแทน
คำสั่งกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ที่ 7/2566 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่
คำสั่งกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ที่ 8/2566 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่
คำสั่งกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ที่ 67/2566 เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่ง (คำสั่งที่ 5/2566)
คำสั่งกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ที่ 87/2566 เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่ง (คำสั่งที่ 3/2566)
คำสั่งกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ที่ 88/2566 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งมอบอำนาจ ผอ.สกร.อำเภอ/ผอ.สกร.เขต ปฏิบัติราชการแทน
คำสั่งกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ที่ 482/2566 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อีกหน้าที่หนึ่ง
คำสั่งกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ที่ 483/2566 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อีกหน้าที่หนึ่ง
คำสั่งกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ที่ 863/2567 เรื่อง แก้ไขคำสั่ง (คำสั่งที่ 482/2566)
คำสั่งกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ที่ 864/2567 เรื่อง แก้ไขคำสั่ง (คำสั่งที่ 483/2566)
 
 
 
 
เข้าสู่เว็บไซต์หน้าหลัก Lertchaimaster.com
หรือที่ QR Code