ประกาศกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง กำหนดรหัสพยัญชนะและเลขประจำตัวส่วนราชการเจ้าของเรืองในหน่วยงานสังกัด
กรมส่งเสริมการเรียนรู้
>> บัญชีรายละเอียดการกำหนดชื่อย่อรหัสพยัญชนะและเลขประจำตัวส่วนราชการเจ้าของเรืองของหน่วยงานส่วนกลาง
หน่วยงานการศึกษา และสถานศึกษาขึ้นตรง สังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้
>> บัญชีรายละเอียดการกำหนดชื่อย่อรหัสพยัญชนะและเลขประจำตัวส่วนราชการเจ้าของเรืองของสถานศึกษาสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้
ประกาศกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง กำหนดสถานที่ตั้งสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัด/กรุงเทพมหานคร
ประกาศกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง กำหนดสถานที่ตั้งของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอ/เขต
ประกาศกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง จัดตั้งศูนย์หรือสถาบันการเรียนรู้เฉพาะด้านหรือเฉพาะกิจการกรมส่งเสริมการเรียนรู้
ประกาศกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ตำบลและศูนย์การเรียนรู้แขวง
ประกาศกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง จัดตั้งศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง
ประกาศกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยมอแกน
ประกาศกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง กำหนดให้ศูนย์หรือสถาบันการเรียนรู้เฉพาะด้านหรือเฉพาะกิจการ ใน สกร. เป็นสถานศึกษา
ประกาศกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการติดต่อกรมส่งเสริมการเรียนรู้
 
 
 
 
 
คำสั่งกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ที่ 1/2566 เรื่อง การแบ่งกลุ่มงานของกรมส่งเสริมการเรียนรู้
คำสั่งกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ที่ 2/2566 เรื่อง มอบหมายข้าราชการพลเรือนสามัญ พนักงานราชการและลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่
คำสั่งกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ที่ 3/2566 เรื่อง มอบอำนาจให้ ผอ.สกร.จังหวัด/ผอ.สกร.กรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทน
คำสั่งกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ที่ 5/2566 เรื่อง มอบอำนาจให้ ผอ.สกร.อำเภอ/ผอ.สกร.เขต ปฏิบัติราชการแทน
คำสั่งกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ที่ 7/2566 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่
คำสั่งกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ที่ 8/2566 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่
คำสั่งกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ที่ 67/2566 เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่ง (คำสั่งที่ 5/2566)
คำสั่งกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ที่ 87/2566 เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่ง (คำสั่งที่ 3/2566)
คำสั่งกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ที่ 88/2566 เรื่อง ยกเลิกตำสั่งมอบอำนาจ ผอ.สกร.อำเภอ/ผอ.สกร.เขต ปฏิบัติราชการแทน
คำสั่งกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ที่ 482/2566 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อีกหน้าที่หนึ่ง
คำสั่งกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ที่ 483/2566 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อีกหน้าที่หนึ่ง
 
 
 
 
เข้าสู่เว็บไซต์หน้าหลัก Lertchaimaster.com
หรือที่ QR Code