ชื่อ - สกุล นายเลิศชาย ปานมุข
   
วัน เดือน ปี เกิด 2 มกราคม 2522
   
เบอร์โทรศัพท์ 087-0458667
   
e-mail lertchaimaster@gmail.com
   
สถานที่ทำงาน กศน.อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
   
ประวัติการศึกษา  
   
ลำดับที่
วุฒิการศึกษา
สถาบันการศึกษา
สาขาวิชา
ปีที่จบ
1
ประถมศึกษา โรงเรียนวัดโบสถ์
อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
-
2533
2
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์
อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
-
2536
3
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์
อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วิทย์ - คณิต
2539
4
ปริญญาตรี
(วิทยาศาสตร์บัณฑิต)
สถาบันราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สถิติประยุกต์
2543
5
ปริญญาโท
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
กรุงเทพมหานคร
บริหารการศึกษา
2559
   
ประวัติการทำงาน  
   
ลำดับที่
ตำแหน่ง
วัน เดือน ปี ที่ปฏิบัติงาน
ระยะเวลา
สถานที่ทำงาน
1
ครูประจำกลุ่ม 1 ต.ค.43 - 31 มี.ค.46
2 ปี 6 เดือน
กศน.อำเภอบ้านแพรก
จ.พระนครศรีอยุธยา
2
ครูศูนย์การเรียนชุมชน 1 เม.ย.46 - 9 ม.ค.54
7 ปี 8 เดือน 9 วัน
กศน.อำเภอบ้านแพรก
จ.พระนครศรีอยุธยา
3
ครู กศน.ตำบล 10 ม.ค.54 - 19 เม.ย.58
4 ปี 3 เดือน 19 วัน
กศน.อำเภอบ้านแพรก
จ.พระนครศรีอยึธยา
4
ครูผู้ช่วย 20 เม.ย.58 - 19 เม.ย.60
2 ปี
กศน.อำเภอวังม่วง
จ.สระบุรี
4
ครู ค.ศ.1 20 เม.ย.60 - ปัจจุบัน
-
กศน.อำเภอวังม่วง
จ.สระบุรี
   
   
 

website เพื่อการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้
ของนายเลิศชาย ปานมุข ครูผู้ช่วย
สถานที่ปฏิบัติงาน กศน.อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
สำนักงาน กศน.