กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
สำนักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา
กรมส่งเสริมการเรียนรู้
สำนักงานเลขาธิการ
คุรุสภา
สำนักงานคณะกรรมการ
สกสค.
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการ
ก.ค.ศ.
สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ
สำนักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน
สำนักงานงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(องค์การมหาชน)
กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กองทุนเพื่อความเสมอภาค
ทางการศึกษา
สำนักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร
สำนักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงาน
ป.ป.ท.
สำนักงาน
ป.ป.ช.
กรมบัญชีกลาง
กระทรวงการคลัง
สถาบัน
พระปกเกล้า